ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ 
 
έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. την υπ’ αριθ. 2021/14/Βαπόφαση διοικητικού συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ ΑΕ . 
3. Την υπ’ εξαιρούμενες του άρθρου 6 του Ν.2527/97 & του άρθρου 21 του Ν.2190/94 
 
Ανακοινώνει 
 
Την πρόθεση της ΤΙΕΔΑ ΑΕ νασυνάψει σύμβαση μίσθωσης εργασίας για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης  με αντικείμενο:Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τουρισμό -(Ευρωπαϊκού Προγράμματος).
 
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί(1) ένα άτομο ειδικότητας διοικητικού προσωπικού συνολικά για έξι μήνες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
     
  • Βιογραφικό Σημείωμα
     
  • Πτυχίο-τίτλος σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή παρεμφερής τίτλο σπουδών
     
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΤΙΕΔΑ ΑΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ.Μάκρης Παραπλεύρως Δημοτικού Camping –Αλεξανδρούπολη.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 03/01/2022 έως και 10/01/2022
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ
 
Βασίλειος Δέλκος
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και περιμένουμε δικές σας ενέργειες
Καλή Συνέχεια
ΤΙΕΔΑ Α.Ε.
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :25510-88340 -
FAX  :25510-88342
WWW.TIEDA.GR   
 

Επικοινωνία

Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση
Δήμου Αλεξανδρούπολης

Δ/νση: Εθνική Οδός Αλεξανδρούπολης – Μάκρης (παραπλεύρως δημοτικού camping)
Τ.Κ. 68100
Τηλ: +30 2551088340
Fax: +30 2551088342

© Τ.Ι.Ε.Δ.Α. Α.Ε | All rights reserved.