Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
24 Μαρ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος αναφέρει ότι η ΤΙΕΔΑ Α.Ε. θα πρέπει για το έτος 2016 να προβεί στην προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της.
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού προβλέπεται να ανέλθει σε 1874,45ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης.
Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ. κ. συμβούλων μετά το τέλος της οποίας το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση

24 Μαρ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης για το έτος 2016».

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12043,50 €, πλέον ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.

15 Μαρ

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΙΕΔΑ Α.Ε. προκηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και τη συμπλήρωση τιμολογίου (υπόδειγμα), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/80 η «Συντήρηση στεγάστρων σκίασης στο κάμπινγκ της ΤΙΕΔΑ».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 41..398,11 ευρώ (με ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους.

11 Μαρ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης ανά τμήμα για τα καύσιμα, και τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα στις τιμές της μελέτης για τα λιπαντικά προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της επιχείρησης για το έτος 2016».

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 12.839,85€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και τους όρους και τις προδιαγραφές της μελέτης.

29 Ιαν

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ– ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ 2016»

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ