Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 13:04

Προκήρυξη υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των Παραδοτέων D3.6.1, D3.6.4 και D4.6.3

Η  Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση  Δήμου Αλεξανδρούπολης  ΑΕ, διενεργεί  Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό  για τις ανάγκες του έργου με τίτλο “«“Innovative instruments  for  the preservation and promotion of cultural and natural heritage in the cross border area/TOURISM-e” της  Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης   Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου  55.080,65ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση :

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A  Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»και κατά 15% από Εθνικούς πόρους μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του Προγράμματος και καταβάλλεται από τα ίδια διαθέσιμα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας –τιμής.  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμμετάσχουν μόνο σε όλα τα Τμήματα καθώς ο διαγωνισμός είναι ένας και ενιαίος. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που θα υποβληθούν για επιμέρους τμήματα.  

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προσφορών : Τετάρτη, 25/11/2020 και ώρα 09.00 πμ  

Τελική ημερομηνία Υποβολής των προσφορών: Πέμπτη,17/12/2020 και ώρα 09:00πμ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/12/2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 09:00πμ    

Δικαίωμα Συμμετοχής:

Στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ δ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων προσφοράς.  

Το σχετικό τεύχος της Διακήρυξης έχει αναρτηθεί  στον ιστότοπο της ΤΙΕΔΑ ΑΕ:’’ www.tieda.gr’’ & στο Δήμο : www.alexpolis.gr στο πρόγραμμα Διαύγεια & στο ΚΗΜΔΗΣ . 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερινά από το κεντρικό γραφείο της εταιρείας  στο τηλέφωνο 25510-88340.

ΑΡΧΕΙΟ DOC

ΑΡΧΕΙΟ PDF

 

ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :25510-88340 - 6945023605

FAX :25510-88342

WWW.TIEDA.GR   

 

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ Προκήρυξη υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση των Παραδοτέων D3.6.1, D3.6.4 και D4.6.3