Δευτέρα, 09 Νοεμβρίου 2020 16:09

Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, για τη χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.

Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως,  για τη χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ

Τηλ : 25510 88340

Φαξ : 25510-88342

E.mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Aριθμ. Πρωτ : 441/05.11.2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 29ης Οκτωβρίου 2020

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμια «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ»

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα στις 29 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης , συνήλθε έπειτα από την υπ’ αριθμόν 426/27-10-2020 πρόσκληση του Προέδρου του σε έκτακτη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που αποτελείται από τους:

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας που αποτελείται από τους:

Πρόεδρος : κ. Δέλκος Βασίλειος

Αντιπρόεδρο : κ. Αγγελίδης Παναγιώτης

 

Μέλη :

Κ.Βραχιόλογλου Στυλιανός

Γεωργιάδης Νικόλαος

Μπολιάκη Παρασκευή

Καρυπίδης Ιωάννης ΑΠΩΝ

Μπάμπουρα Κρυσταλλένια

Νενεδάκης Ιωάννης

Παπαδόπουλος Γεώργιος ΑΠΩΝ

 

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14Ο /2020

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ Νο : 2020/14/B

2. Θέμα : Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, για τη χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στο σώμα τις οικονομικές καταστάσεις (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Ισολογισμό) για την χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

(Ποσά σε €)

 

 

2019

 

2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Ενσώματα πάγια

 

 

 

 

Ακίνητα

 

93.499,63

 

93.499,63

Μηχανολογικός εξοπλισμός

 

53,52

 

160,38

Λοιπός εξοπλισμός

 

17.055,90

 

12.735,18

Επενδύσεις σε ακίνητα

 

0,00

 

0,00

Σύνολο

 

110.609,05

 

106.395,19

 

 

 

 

 

Άυλα πάγια στοιχεία

 

 

 

 

Λοιπά άυλα

 

434,89

 

434,89

Σύνολο

 

434,89

 

434,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

 

2.164,43

 

2.164,43

Σύνολο

 

2.164,43

 

2.164,43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

 

113.208,37

 

108.994,51

 

 

 

 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

 

 

Αποθέματα

 

 

 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές

 

 

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

 

99.622,22

 

104.117,60

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

 

217.848,53

 

180.196,28

Λοιπές απαιτήσεις

 

211.663,88

 

222.922,97

Προπληρωμένα έξοδα

 

277.543,36

 

253.329,17

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

 

64.590,37

 

48.792,14

Σύνολο

 

871.268,36

 

809.358,16

 

 

 

 

 

Σύνολο κυκλοφορούντων

 

871.268,36

 

809.358,16

 

 

 

 

 

Σύνολο ενεργητικού

 

984.476,73

 

918.352,67

 

 

2019

 

2018

 

 

 

 

 

Καθαρή θέση

 

 

 

 

Καταβλημένο κεφάλαιο

 

 

 

 

Κεφάλαιο

 

915.479,90

 

850.479,90

Καταθέσεις ιδιοκτητών

 

111.395,81

 

111.395,81

Σύνολο

 

1.026.875,71

 

961.875,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

 

3.911,74

 

3.911,74

Αποτελέσματα εις νέο

 

-391.106,64

 

-409.468,68

Σύνολο

 

-387.194,90

 

-405.556,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης

 

639.680,81

 

556.318,77

 

 

 

 

 

Προβλέψεις

 

 

 

 

Υποχρεώσεις

 

 

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

4.700,00

 

4.700,00

Σύνολο

 

4.700,00

 

4.700,00

 

 

 

 

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

 

 

Τραπεζικά δάνεια

 

38.277,58

 

53.437,29

Εμπορικές υποχρεώσεις

 

211.640,97

 

192.456,26

Φόρος εισοδήματος

 

0,00

 

0,00

Λοιποί φόροι και τέλη

 

28.122,97

 

34.867,85

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

 

35.896,23

 

48.395,00

Λοιπές υποχρεώσεις

 

24.308,79

 

28.177,50

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

 

1.849,38

 

0,00

Σύνολο

 

340.095,92

 

357.333,90

 

 

 

 

 

Σύνολο υποχρεώσεων

 

344.795,92

 

362.033,90

 

 

 

 

 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

 

984.476,73

 

918.352,67

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών μεταξύ των κ. συμβούλων η οποία :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Να εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1-1-2019 έως 31-12-2019 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Ισολογισμό, Προσάρτημα επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) όπως επισυνάπτονται στην έκθεση του ορκωτού.

 

 

 

Β. Τέλος αποφασίζεται να εγκρίνουν και να υπογράψουν σύμφωνα με το νόμο τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου , ο Αντιπρόεδρος και η Λογίστρια.

Γ. Διορίζει για το οικονομικό έτος 2020 την εταιρεία ορκωτών λογιστών KPRAUDITORS Α.Ε.»

 

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΤΙΕΔΑ Α.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ Σύνταξη και έγκριση του Ισολογισμού μετά των αποτελεσμάτων χρήσεως, για τη χρήση 01-01-2019 έως 31-12-2019.