Παρασκευή, 29 Μαΐου 2020 12:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ

έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 2. Την υπ’ αριθ. 2020/05/Θ απόφαση διοικητικού συμβουλίου της ΤΙΕΔΑ ΑΕ.

 3. Τις υπ’ εξαιρούμενες του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 & του άρθρου 21 του Ν.2190/94.

 4. Την με αριθμό 2019/02/ΣΤ΄ απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στην αποδοχή των όρων του έργου.

 5. Την με αριθμό 2019Β/2/Ζ΄ απόφαση του Δ.Σ. που αφορά στη συγκρότηση της ομάδας έργου.

 6. Τη σύμβαση χρηματοδότησης № В2.6Σ.07/09.10.2017

 7. Την αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της ΤΙΕΔΑ ΑΕ να συνάψει σύμβαση μίσθωσης εργασίας για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Βουλγαρίας - Ελλάδας μέσω έξυπνων και ψηφιακών εργαλείων» με ακρωνύμιο: «e-TOURIST» που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020 και στο οποίο συμμετέχει η ΤΙΕΔΑ ως εταίρος.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο ειδικότητας διοικητικού προσωπικού συνολικά για ένα έτος, για την διεκπεραίωση των δράσεων όπως αυτές αναφέρονται στην αίτηση επιχορήγησης και στον προϋπολογισμό του έργου (αναλυτικά ο πίνακας παρακάτω όπως αποτυπώνεται στην αίτηση επιχορήγησης/στον προϋπολογισμό):

D1.6.3

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας του Έργου

7.400,00 €

D2.6.2

Ενημερωτική Εκστρατεία - επικαιροποίηση περιεχομένου και παρακολούθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

2.000,00 €

D3.6.4

Το προσωπικό θα καθορίσει το περιεχόμενο και την αφήγηση του συστήματος ηχητικού οδηγού

3.300,00 €

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ Διοικητικού - Λογιστικού

 • Άριστη γνώση αγγλικών και γαλλικών

 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 • Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής, τουριστικής προώθησης και τοπικών δράσεων επικοινωνίας

 • Προϋπηρεσία σε αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ

 • Βασικές γνώσεις Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Οργανωτικά χαρακτηριστικά και εμπειρία στην συνεργασία με χρηματοδοτικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Πτυχίο Διοικητικού - Λογιστικού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο και ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ
  Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Πιστοποίησης γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένου, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 • Πτυχίο πιστοποίησης άριστης γνώσης αγγλικής γλώσσας

 • Πτυχίο πιστοποίησης άριστης γνώσης γαλλικής γλώσσας

 • Απόδειξη χρόνου προϋπηρεσίας σε αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ και σε διαχείριση διασυνοριακών έργων INTERREG.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΤΙΕΔΑ ΑΕ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 17 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/05/2020 έως και 03/06/2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΙΕΔΑ ΑΕ

Βασίλειος Δέλκος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ