Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 09 Ιουνίου 2015 12:58

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2015/06/Ζ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΑΣΙΟΥ) ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ

Η  ΤΙΕΔΑ  ΑΕ,  προκηρύσσει  πρόχειρο  διαγωνισμό  με  σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική άποψη προσφορά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλώ πατήστε στο παρακάτω συνημμένο.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ