Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2015 16:58

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ 2015»

1.   HΤΙΕΔΑ Α.Ε. μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών πρόκειται να αναβιώσει και την επόμενη χρονιά την εκδήλωση «Γιορτή Κρασιού Αλεξανδρούπολης 2015». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 31/7/2015 μέχρι 9/8/2015 στο γνωστό χώρο του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (δίπλα στον ΕΟΤ).

Σημαντικό ρόλο για την επιτυχημένη διοργάνωση της εκδήλωσης επιτελεί η διαφημιστική προβολή της και οι χορηγοί (οικονομικοί χορηγοί και χορηγοί επικοινωνίας), οι οποίοι ενισχύουν οικονομικά και προβάλλουν επικοινωνιακά την Γιορτή Κρασιού, με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  

Η τριμελής επιτροπή συσταθείσα με την υπ’ αριθμόν 2015/01/A απόφαση της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. και λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθμόν 2015/01/A απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλεί εκ νέου τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις ενδιαφέροντος – προσφορές για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Διαφήμισης – Εκτυπώσεων & Προσέλκυσης Χορηγών Γιορτής Κρασιού Αλεξανδρούπολης 2015».

Σημειώνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση επαναλαμβάνεται διότι ο αρχικός διαγωνισμός, που είχε ορισθεί για την 2-2-2015, απέβη άγονος, σύμφωνα δε με τον Ν. 4281/2014 αναπροσαρμόστηκαν οι σχετικοί όροι των εγγυήσεων συμμετοχής και εκτέλεσης.

Ο προϋπολογισμός του κόστους Προβολής – Διαφήμισης και Εκτυπώσεων της εκδήλωσης, το οποίο δεσμευτικά θα υλοποιήσει και θα καταβάλει ο ανάδοχος ανέρχεται σε ποσό 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η αμοιβή του αναδόχου θα προκύπτει από ποσοστό επί των εισπραχθέντων ποσών οικονομικών χορηγιών (με μέγιστο δεκτό ποσοστό 30% επί του ποσού έκαστης οικονομικής χορηγίας), ενώ το μέγιστο συνολικό ποσό που δύναται να εισπράξει ο ανάδοχος από το σύνολο των χορηγιών μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 60.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%).

Ειδικότερα μέχρι το ποσό των 15.000,00 ευρώ (στο οποίο έχει προϋπολογιστεί το κόστος διαφήμισης) οι χορηγίες που θα εισπραχθούν από τους χορηγούς θα διατεθούν από τον ανάδοχο για την πληρωμή του παραπάνω κόστους. Στο υπόλοιπο ποσό χορηγιών η αμοιβή του αναδόχου θα προκύπτει από το προσφερόμενο από αυτόν ποσοστό συμμετοχής επί των εισπραχθέντων ποσών χορηγιών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα καταβάλλεται στην ΤΙΕΔΑ Α.Ε. (π.χ. επί συνόλου χορηγιών 50.000,00 ευρώ με ποσοστό συμμετοχής του αναδόχου στις χορηγίες 30%: ποσό 15.000,00 ευρώ θα διατεθεί από τον ανάδοχο για την κάλυψη του κόστους προβολής και διαφήμισης, ενώ από το υπόλοιπο ποσό των 35.000,00 ευρώ ποσό (35.000,00 Χ 30% = 10.500,00) 10.500,00 ευρώ θα κρατήσει ο ανάδοχος ως αμοιβή και το υπόλοιπο ποσό (35.000,00 Χ 70% = 24.500,00) 24.500,00 ευρώ θα καταβληθεί στην ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ως όφελος της από τις χορηγίες). Σε περίπτωση δε που ο ανάδοχος δεν εξασφαλίσει το ελάχιστο ποσό χορηγιών που θα δηλώσει με την προσφορά του, ως ποινική ρήτρα, η αμοιβή του θα προκύπτει από το 50% του προσφερόμενου από αυτόν ποσοστού συμμετοχής επί των εισπραχθέντων ποσών χορηγιών (π.χ. επί συνόλου χορηγιών 50.000,00 ευρώ, με ελάχιστο δηλωμένο ποσό χορηγιών 60.000,00 ευρώ, με ποσοστό συμμετοχής του αναδόχου στις χορηγίες 30%: ποσό 15.000,00 ευρώ θα διατεθεί από τον ανάδοχο για την κάλυψη του κόστους προβολής και διαφήμισης, ενώ από το υπόλοιπο ποσό των 35.000,00 ευρώ ποσό (35.000,00 Χ 30% Χ 50% = 5.250,00) 5.250,00 ευρώ θα κρατήσει ο ανάδοχος ως αμοιβή και το υπόλοιπο ποσό (35.000,00 Χ (70+0,50Χ30%) = 29.750,00) 29.750,00 ευρώ θα καταβληθεί στην ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ως όφελος της από τις χορηγίες).

Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύψει ακόμη και εξ ιδίων το κόστος προβολής και διαφήμισης, σε περίπτωση μη επίτευξης χορηγιών ποσού τουλάχιστον 15.000,00 ευρώ.

Στην συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος έχουν δικαίωμα να ανταποκριθούν και να υποβάλλουν προσφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών προβολής – διαφήμισης.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, επαρκή στελέχωση και εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία (τεκμηριώνεται με δείγματα δουλειάς) σε παροχή υπηρεσιών προβολής και διαφήμισης με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην προβολή - διαφήμιση συναφών έργων. Ως συναφή έργα νοούνται ενδεικτικά τα παρακάτω:

→ Διαφημιστικές και συναφείς υπηρεσίες

→ Εμπειρία σε αντίστοιχα έργα (πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ) με αναλυτική περιγραφή ενός τουλάχιστον παρόμοιου έργου και

→ Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του συμμετέχοντα για το συγκεκριμένο έργο.

2.   Η κατάθεση των αιτήσεων – προσφορών θα γίνονται δεκτές έως 25 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:55 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Πλατείας Κύπρου 17 – Κτίριο Παλιάς Δημαρχίας στην Αλεξανδρούπολη.

Οι φάκελοι που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς ν’ ανοιχθούν.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει με μία μόνο προσφορά.

3.   Κάθε φάκελος διαγωνιζόμενου προκειμένου να είναι αποδεκτός οφείλει να περιλαμβάνει τρεις κλειστούς υποφακέλους οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τα εξής:

Υποφάκελος 1 – Δικαιολογητικά Συμμετοχής

i.    Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.)

ii. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται σ΄ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμα.

iii.    Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημέρα της επιλογής του αναδόχου.

iv.  Δημοτική ενημερότητα και Βεβαίωση της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εταιρία.

v.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία επιλογής αναδόχου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

vi.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης η αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία

vii.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχονται πλήρως.

viiiΑποδεικτικά εμπειρίας στην προβολή – διαφήμιση, τα οποία υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με σαφή ένδειξη του αντικειμένου, της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζόμενου σε αυτό. Η παραπάνω απαίτηση μπορεί να αντικατασταθεί και με τη προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι συμβάσεις που συνήφθησαν, το αντικείμενο, ο παραλήπτης, η ημερομηνία ολοκλήρωσης και το ποσό.

ix.  Σε περίπτωση συμμετοχής νομικού προσώπου πρέπει να προσκομιστούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου (καταστατικό σύστασης, τυχόν τροποποιήσεις, ΦΕΚ δημοσίευσης όπου προβλέπεται, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κατά περίπτωση) και τα ως άνω iii,iv και vέγγραφα πρέπει να προσκομιστούν και για τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο.  

Υποφάκελος 2 – Τεχνική Προσφορά

Αναλυτικό και συγκεκριμένο πλάνο προβολής, διαφήμισης, εκτύπωσης και προσέλκυσης χορηγών της Γιορτής Κρασιού Αλεξανδρούπολης 2015, απαραίτητα στοιχεία του οποίου ενδεικτικά θα πρέπει να είναι:

-         Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της «Γιορτής Κρασιού»

-         Σχεδιασμός και παραγωγή ραδιοφωνικών σποτ διάρκειας 30’’ – 40’’: Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών (σπικάζ, μουσική επιμέλεια, αμοιβές συντελεστών, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλη αμοιβή που αφορά στο σχεδιασμό και την παραγωγή). Το υλικό θα διανέμεται με ευθύνη του αναδόχου σε ραδιοφωνικούς σταθμούς της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βάση την προσφορά του.

-         Σχεδιασμός και παραγωγή τηλεοπτικού σποτ, το οποίο επίσης περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών. Το υλικό θα διανέμεται με ευθύνη του αναδόχου σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με βάση την προσφορά του.

-         Καταχωρήσεις στον Τύπο, το διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών (δημιουργικό και κόστος καταχωρήσεων).

-         Σχεδιασμός και επιμέλεια εντύπων, εκδόσεων, καταχωρήσεων.

-         Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης των εκδηλώσεων της Γιορτής και μοντάζ για την παραγωγή βίντεο για το διαδίκτυο.

-         Διανομή και τοποθέτηση του προωθητικού υλικού που θα εκτυπωθεί για τις εκδηλώσεις της Γιορτής Κρασιού: διανομή εντύπων, αφισοκόλληση, τοποθέτηση και αποκαθήλωση bannerμε βάση τον κατάλογο με τα σημεία διανομής που θα κατατεθούν από τον ανάδοχο.

-         Σχεδιασμός και παραγωγή αντικειμένων merchandise: T-shirts με ένα τύπωμα σε διάφορα μεγέθη διπλωμένα & σε διάφανο σακουλάκι, κονκάρδες 38 εκ. με ένα τύπωμα, βραχιολάκια εισόδου με ένα τύπωμα.

-         Εκτυπώσεις: γενικό πρόγραμμα, αφίσες εκδηλώσεων, φυλλάδια ( flyer) εκδηλώσεων διπλής όψης, banner: μουσαμάς για εξωτερικό χώρο για σήμανση στην πόλη, διάφορες ψηφιακές εκτυπώσεις σελίδων Α4.

-         Εκτιμώμενος αριθμός «χορηγών επικοινωνίας» και ευεργετήματα αυτών (αναφορά «χορηγός επικοινωνίας σε κάθε καταχώριση ή αναφορά του μέσου)

-         Ύψος χορηγίας για την ανάδειξη χορηγού ως «Μεγάλος Χορηγός» και εκτιμώμενος αριθμός αυτών

-         Ύψος χορηγίας για την ανάδειξη χορηγού ως «Χορηγός» και εκτιμώμενος αριθμός αυτών

-         Ευεργετήματα των χορηγών της εκδήλωσης ανάλογα με το ύψος της χορηγίας (π.χ. λάβαρα, παραχώρηση χώρων για τοποθέτηση περιπτέρων ή stand, καταχώριση της επωνυμία και του λογότυπου στα banner, στις αφίσες, στο πρόγραμμα της εκδήλωσης, linkτων χορηγών στον δικτυακό τόπο της εκδήλωσης)

-         Tις δεσμεύσεις που θ’ αναληφθούν για την υλοποίησή τους και συμπληρωματικά θα περιέχει την τεχνογνωσία, την οργάνωση, και τον εξοπλισμό του υποψήφιου αναδόχου.

Υποφάκελος 3 – Οικονομική Προσφορά

-     Ελάχιστο ποσό οικονομικών χορηγιών που δεσμεύεται ο προσφέρων να εξασφαλίσει για την ΤΙΕΔΑ Α.Ε. Προσφορές που θα αναφέρουν ως ελάχιστο ποσό οικονομικών χορηγιών ποσό μικρότερο από 15.000,00 ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

-    Ποσοστό κέρδους του αναδόχου επί των ποσών των χορηγιών. Προσφορές που θα αναφέρουν ως ποσοστό κέρδους του αναδόχου επί των ποσών των χορηγιών μεγαλύτερο από το 30% θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Η έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου συνεπάγεται ακύρωσης της προσφοράς.

Οι φάκελοι οφείλουν να αναγράφουν στο εξωτερικό τους τα στοιχεία του καταθέτοντα υποψηφίου και τον τίτλο υποφακέλου.

Απαγορεύεται με ποινή ακύρωσης της προσφοράς ή οποιαδήποτε διόρθωση ή σημείωση στα κατατεθειμένα έγγραφα με σκοπό την τροποποίηση της προσφοράς.

4. Την 25η Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00 π.μ η επιτροπή αξιολόγησης που έχει συγκροτηθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της 2015/01/Α θα κάνει το άνοιγμα των προσφορών και θ’ απορρίψει όσες δεν τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις - δικαιολογητικά συμμετοχής που θέτει η πρόσκληση.

Στη συνέχεια η επιτροπή θα συνεδριάσει με παρόντα μόνο τα μέλη της για να κάνει την αξιολόγηση των προσφορών που κρίθηκαν τυπικά έγκυρες και να συντάξει τον πίνακα αξιολόγησής τους από τον οποίο θα προκύψει ο ανάδοχος. Η έγκριση του πίνακα και η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει από το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που θα προκύψει από τη σύνθεση της βαθμολογίας των υποφακέλων Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς, ως ακολούθως:

Η βαθμολόγηση των ποιοτικών - τεχνικών χαρακτηριστικών των υποβληθέντων προσφορών γίνεται με βάση τους συντελεστές βαρύτητας που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α/α

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1

Εμπειρία διαγωνιζομένων

40%

2

Τεχνική επάρκεια (πληρότητα τεχνικού φακέλου, κατανόηση και εργαλεία υλοποίησης αντικειμένου του έργου, προτεινόμενο πλάνο προβολής, διαφήμισης και   προσέλκυσης χορηγών κλπ)

60%

ΣΥΝΟΛΟ

100 %

Τα κριτήρια βαθμολογούνται σε κλίμακα από 100-120 βαθμούς.

Βαθμό 100 λαμβάνει ένα κριτήριο, όταν καλύπτει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις της διακήρυξης και της επιτροπής.

Η βαθμολογία ενός κριτηρίου αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης.

Οι βαθμοί αυτοί, για κάθε ένα από τα κριτήρια, πολλαπλασιάζονται με τον καθορισμένο από τη διακήρυξη συντελεστή βαρύτητας.

Ο βαθμός αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς προκύπτει με βάση τον τύπο:

Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) = βαθμός κριτ.1 x40% + βαθμός κριτ.2 x60%

Η βαθμολογία των οικονομικών προσφορών θα προκύψει με βάση το ελάχιστο προσδοκόμενο όφελος (ΕΠΟ) της ΤΙΕΔΑ ΑΕ βάσει των στοιχείων κάθε οικονομικής προσφοράς, ήτοι του ελάχιστου ποσού χορηγιών (ΕΠΧ) και του προσφερόμενου ποσοστού κέρδους (ΠΠΚ). Συγκεκριμένα:

ΕΠΟ = (ΕΠΧ-15.000)*(100%-ΠΠΚ)και

Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς ΒΟΠ = ΕΠΟ*100/ΕΠΟmax

όπου ΕΠΟmaxτο μεγαλύτερο προσδοκόμενο όφελος της ΤΙΕΔΑ ΑΕ με βάση τις προσφορές των διαγωνιζομένων.

Η συνολική βαθμολογία κάθε διαγωνιζομένου, προκύπτει τέλος με βάση τον τύπο:

Συνολική Βαθμολογία ΣΒ = ΒΤΠ Χ 50% + ΒΟΠ Χ 50%

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία (ΣΒ).

Στην περίπτωση που δυο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι έλαβαν την ίδια Συνολική Βαθμολογία το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει την κατακύρωση σ’ αυτόν που έχει τον μεγαλύτερο Βαθμό Οικονομικής Προσφοράς (ΒΟΠ). Αν δε, υπάρχει εκ νέου ισοβαθμία η κατακύρωση ενεργείται με κλήρωση που διενεργείται από την ΤΙΕΔΑ ΑΕ σε δημόσια συνεδρίαση.

5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση οφείλει εντός 10 ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης και να προσκομίσει για την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από νομίμως λειτουργούσα τράπεζα στην Ελλάδα ύψους 5% επί του ελάχιστου ποσού χορηγιών για το οποίο θα δεσμευθεί έναντι της ΤΙΕΔΑ Α.Ε., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, το οποίο θα παραμείνει στο ταμείο της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. ως την λήξη της σύμβασης με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και την καταβολή όλων των ποσών χορηγιών που έχουν συμφωνηθεί.

6. Συμπληρωματικοί όροι σύμβασης με ανάδοχο:

- τα συμφωνητικά χορηγίας θα υπογράφονται μεταξύ της ΤΙΕΔΑ και των χορηγών μετά από πρόταση του αναδόχου, ο οποίος θα φαίνεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος. Η πληρωμή των χορηγιών θα γίνεται στην ΤΙΕΔΑ με τιμολόγιο της τελευταίας και στη συνέχεια ο ανάδοχος θα εισπράττει την αμοιβή του από την ΤΙΕΔΑ με δικό του παραστατικό (τιμολόγιο).

- Η ΤΙΕΔΑ διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την υπογραφή συμφωνητικού χορηγίας με χορηγό που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς της εταιρίας ή πρόκειται να προκαλέσουν το κοινό αίσθημα.

- Ο ανάδοχος υποχρεούται μέχρι την 30-5-2015 να έχει ολοκληρώσει την διαδικασία υπογραφής συμφωνητικών χορηγίας ποσοστού τουλάχιστον 50% του ποσού που έχει αναλάβει με την προσφορά του. Σε αντίθετη περίπτωση η ΤΙΕΔΑ Α.Ε. μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να εκπέσει η προσκομισθείσα από αυτόν εγγυητική επιστολή και η εταιρία έχει το δικαίωμα να αναζητήσει εκ νέου χορηγίες.

Αυτά αφού διακηρύσσει η ΤΙΕΔΑ ΑΕ και σύμφωνα με τους άνωθεν όρους θα διενεργηθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός, υπογράφεται η παρούσα διακήρυξη περίληψη δε αυτής θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια, στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Αλεξανδρούπολης, στα γραφεία της ΤΙΕΔΑ ΑΕ στην Πλατεία Κύπρου 17 στην Αλεξανδρούπολη σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ημερών προ της διενέργειας αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τα γραφεία της επιχείρησης που βρίσκεται κεντρικό γραφείο της ΤΙΕΔΑ Α.Ε. επί της Πλατείας Κύπρου 17, στην Αλεξανδρούπολη και από ώρα 9:00 π.μ. έως και ώρα 14:00 μ.μ. αντίγραφα της παρούσης πρόσκλησης, ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού, δια τους όρους της σύμβασης και δια τεχνικά θέματα. Μόνο η συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνει ότι ο κάθε υποψήφιος έλαβε γνώση της πρόσκλησης και αποδέχεται τους όρους αυτής.

Αλεξανδρούπολη, 12-2-2015

                                                                                   Ο Πρόεδρος

Τριαντάφυλλος Αρβανιτίδης

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε πάνω στο επισυναπτόμενο αρχείο

Πρόσκληση

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ