Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015 10:41

Παροχή υπηρεσιών προβολής– διαφήμισης– εκτυπώσεων & προσέλκυσης χορηγών γιορτής κρασιού 2015

Στην Αλεξανδρούπολης σήμερα 12/01/2015 η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΤΙΕΔΑ Α.Ε. που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη και εκπροσωπείται νόμιμα υπό του διοικητικού συμβουλίου αυτής έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ 2014Β/05/Θ απόφαση του ΔΣ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις ενδιαφέροντος – προσφορές για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Προβολής – Διαφήμισης – Εκτυπώσεων & Προσέλκυσης Χορηγών Γιορτής Κρασιού Αλεξανδρούπολης 2015».

Ο προϋπολογισμός του κόστους Προβολής – Διαφήμισης και Εκτυπώσεων της εκδήλωσης, το οποίο δεσμευτικά θα υλοποιήσει και θα καταβάλει ο ανάδοχος ανέρχεται σε ποσό 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η αμοιβή του αναδόχου θα προκύπτει από ποσοστό επί των εισπραχθέντων ποσών οικονομικών χορηγιών (με μέγιστο δεκτό ποσοστό 30% επί του ποσού έκαστης οικονομικής χορηγίας), ενώ το μέγιστο συνολικό ποσό που δύναται να εισπράξει ο ανάδοχος από το σύνολο των χορηγιών μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 60.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%). Η κατάθεση των αιτήσεων – προσφορών θα γίνονται δεκτές έως 2 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:55 π.μ. στα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης, επί της οδού Πλατείας Κύπρου 17 – Κτίριο Παλιάς Δημαρχίας στην Αλεξανδρούπολη. Οι φάκελοι που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμοι και επιστρέφονται χωρίς ν’ ανοιχθούν. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τα γραφεία της επιχείρησης που βρίσκονται επί της Πλατείας Κύπρου 17, στην Αλεξανδρούπολη και από ώρα 9:00 π.μ. έως και ώρα 14:00 μ.μ. αντίγραφα της παρούσης πρόσκλησης, ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους διεξαγωγής του πρόχειρου διαγωνισμού, δια τους όρους της σύμβασης και δια τεχνικά θέματα. Μόνο η συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνει ότι ο κάθε υποψήφιος έλαβε γνώση της πρόσκλησης και αποδέχεται τους όρους αυτής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ Παροχή υπηρεσιών προβολής– διαφήμισης– εκτυπώσεων & προσέλκυσης χορηγών γιορτής κρασιού 2015