Νέα - ΤΙΕΔΑ | Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης
10 Ιουλ

Την πρόθεση της ΤΙΕΔΑ ΑΕ να συνάψει σύμβαση μίσθωσης εργασίας για την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης  με αντικείμενο: Συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ανέργων στον τουρισμό - (Ευρωπαϊκού Προγράμματος ).

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν (1) ένα άτομο ειδικότητας διοικητικού προσωπικού συνολικά για ένα έτος .

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

09 Ιουλ

Η Τουριστική Ιαματική Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, διενεργεί Ανοικτό Μειοδοτικό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με αντικείμενο την «Ανάθεση Υπηρεσιών Καθαριότητας για τις ανάγκες της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης ΑΕ, », συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου διακόσιες χιλιάδες ( 200.000 ) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

13 Ιουν

Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ σε εφαρμογή του Ν.3850/2010, του Ν. 1568/1985 και του Π.Δ.17/1996, ύστερα από την 2019/05/ΖΘ απόφαση του Δ.Σ. της Τ.Ι.Ε.Δ.Α. προτίθεται να αναθέσει Σύμβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, σε έναν (1) Τεχνικό Ασφάλειας ειδικότητας Πτυχιούχου Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου- Μηχανολόγου Μηχανικού για τα έτη 2019& 2020 με τους ακόλουθους όρους:

10 Ιουν

Η ΤΙΕΔΑ ΑΕ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη διενέργεια της προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΡΑΣΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προϋπολογισμού 32.736,00 Ευρώ ( μαζί με το Φ.Π.Α. 24 %)

περισσότερα

29 Μαϊ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020

Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΧΙΚΗ